Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 110
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TÔN CAO NGÀI

 

Lạy Giê xu đầy khôn ngoan, thương. đầy yêu thương.

Con Chúa Trời thật cao minh, vinh thật quang.

Vua toàn năng, Vua vĩnh cửu.

Cùng tôn cao Ngài, chúng con cùng tôn ngợi Ngài,

cả tạo vật cùng tôn kính Ngài.

Đồng lòng cùng dâng lên câu hát.

Cùng tôn cao Ngài,

chúng con cùng tôn ngợi Ngài là Giê xu,

Đấng con hằng tôn cao.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022