Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 80
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi

Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật đáng tôn,

đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi.

Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

 

2. Thánh thay, Ngài thật Thánh thay.

Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật Thánh thay.

Thánh thay, Ngài thật Thánh thay.

Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

 

3. Giê-xu, Ngài là Giê-xu.

Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài là Giê-xu.

Giê-xu, Ngài là Giê-xu.

Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2011-2021