Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 92
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Ngài là Vua trên các vua, Ngài là Vua trên các vua.

Ngài mang danh Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu.

Ô, Chúa Vua muôn vua.

Ngài là Vua.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2011-2021