Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 127
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con,
được ngợi khen tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời,
cho đến đời đời. A-men, A-men, A-men.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ba Ngôi Đức Chúa Trời   Hợp ca   Ngợi khen