Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/2
Bài số: 70
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

1. Nào muôn dân trên đất khá ca ngợi Giê-xu, Cứu Chúa muôn loài.

Ánh sáng của hiển vinh Vua đời đời chiếu rọi ân thiêng khắp nơi.

 

2. Ngài xoa tan bao đau khổ muôn người và đem tha thứ cho tôi.

Sống mới Chúa hứa ban cho mọi người vui nhận ơn thiêng sáng tươi.

 

3. Ngài xua tan bao tăm tối ô tội và đem ánh sáng hy vọng.

Huyết báu của Chúa rửa tội sạch ngần, khiến lòng tôi nay trắng trong.

 

4. Cầu xin Cha ban ơn phước cao dày giục tôi hăng hái rao truyền.

Cứu Chúa Giê-xu hiển vinh đời đời, danh Ngài tung hô khắp nơi.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022