Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 82
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TRONG DANH GIÊ-XU

Trong danh Giê-xu sống vui, xướng ca, chúc tôn.
Trong danh Giê-xu hiến dâng chính con cho Ngài hết lòng.
Chúa, Đấng sống uy quyền.

Hãy hát khúc tôn thờ
Chúa Chủ Tể muôn loài lòng con yêu Chúa.
Trong danh Giê-xu sống vui, xướng ca, chúc tôn.
Trong danh Giê-xu hiến dâng chính con cho Ngài hết lòng.
Chúa, Đấng sống uy quyền.

Hãy hát khúc tôn thờ
Chúa Chủ Tể muôn loài Ha-lê-lu-gia.
Trong danh Giê-xu sống vui, xướng ca, chúc tôn.
Trong danh Giê-xu hiến dâng chính con cho Ngài hết lòng.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022