Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 7
Hợp âm: F
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Cùng nhau tôn cao danh Chúa.
Cùng nhau tôn cao danh Chúa.
Thờ kính Chúa nơi bệ chân Ngài.
Thờ kính Chúa nơi bệ chân Ngài.
Chúa thánh khiết thay.
Chúa thánh khiết thay.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2011-2021