Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 20
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Chúa đáng tụng ca! Chúa đáng tụng ca!

Ô, thật đáng tôn danh Ngài.

Chúa xứng đáng được tôn, vinh hiển với quyền oai,

tôn quí với năng quyền muôn đời.

Vì chính Chúa đã sáng tạo nên thế giới với muôn loài.

Chính Chúa đã sáng tạo thế giới.

Bởi ý muốn Chúa nên muôn vật được có đây.

Xứng đáng thay Ngài, Chúa ta!

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022