Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 87
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CA TỤNG GIÊ-XU

Chúc tôn Ngài Vua Giê-su chí ái!

Chúc tôn Ngài Vua Giê-su đời đời!

Cúi dâng Ngài muôn câu ca tiếng hát

Cảm ơn Ngài yêu thương con đời đời.

Tình yêu Giê-xu, tình yêu lớn mãi.

Đáng chúc tôn, ngợi ca tình Chúa.

Hãy hát vang lên, cùng dâng tiếng hát.

Tụng ca quyền năng Chúa Giê-xu.

Cùng nhau ngợi ca chúc tôn danh Ngài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022