Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 3
Hợp âm: D
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano
2-Alto
3-Terno
4-Bass
Melody

Lời Bài Hát

CHA YÊU THƯƠNG


1. Cha nhân từ lớn lao, là Đấng quản cai muôn loài. Hôm nay chúng con xin chúc tụng danh Ngài vang khắp thế gian.

2. Đấng sáng tạo thế gian, mọi nước đến suy tôn Ngài. Kia châu báu đáng chi sánh bằng danh thuộc Jêsus hiển vinh.

3. Ha-lê-lu-gia! Cùng đến chúc tôn danh Ngài. Trong nơi thánh chúng con chúc tụng với lòng tin không đổi thay.

Điệp khúc: Ngài là Vua khắp trên các thần. Ngài là Vua các chúa. Ngài là Vua chúng con muôn đời. Vĩ đại thay là Chiên Con.

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022