Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 19
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TUNG HÔ NGÀI

Lạy Cha kính mến chí tôn, chỉ Ngài là Chân Chúa muôn loài.

Ngài vinh quang chí thánh Chúa cao minh tuyệt vời.

Lạy Cha kính mến chí tôn, chỉ Ngài là Chân Chúa muôn loài.

Ngài vinh quang chí thánh chí thánh Chúa danh vang ngàn nơi.

Tung hô danh Cha. Tung hô Chúa Cha.

Tung hô danh Ngài. Ngợi khen Cha.

Tung hô danh Cha. Tung hô Chúa Cha.

Tung hô danh Ngài. Ngợi khen Cha.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022