Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

Bìa của NGUYỆN THEO CHÚA

NGUYỆN THEO CHÚA

Bài số: 501
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG HIẾN

DÂNG HIẾN

Bài số: 502
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN NGHE LỚI CẦU NGUYỆN CỦA CON

XIN NGHE LỚI CẦU NGUYỆN CỦA CON

Bài số: 503
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

Bài số: 504
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÂM NGUYỆN

TÂM NGUYỆN

Bài số: 505
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU LÀ CHÚA TÔI

GIÊ-XU LÀ CHÚA TÔI

Bài số: 506
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI NGUYỆN CẦU

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 507
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA NGỰ TRONG TÔI

CHÚA NGỰ TRONG TÔI

Bài số: 508
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SẴN LÒNG HẦU VIỆC

SẴN LÒNG HẦU VIỆC

Bài số: 509
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÔI NGHE CHÚA GỌI

TÔI NGHE CHÚA GỌI

Bài số: 510
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TỪ LÚC CHÍNH TÔI ĐƯỢC CỨU

TỪ LÚC CHÍNH TÔI ĐƯỢC CỨU

Bài số: 511
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DẤN THÂN HẦU VIỆC

DẤN THÂN HẦU VIỆC

Bài số: 512
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

Bài số: 513
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN LÀM SẠCH CON!

XIN LÀM SẠCH CON!

Bài số: 514
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LÒNG NGUYỆN DÂNG

LÒNG NGUYỆN DÂNG

Bài số: 515
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY DÂNG LÒNG CON

HÃY DÂNG LÒNG CON

Bài số: 516
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VUI THOẢ PHỤC SỰ VUA THÁNH

VUI THOẢ PHỤC SỰ VUA THÁNH

Bài số: 517
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI NGUYỆN BAN MAI

LỜI NGUYỆN BAN MAI

Bài số: 518
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LẠY CHÚA, MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

LẠY CHÚA, MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Bài số: 519
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI NGUYỆN CẦU

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 520
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CHÚA SAI TÔI

XIN CHÚA SAI TÔI

Bài số: 521
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CỨU NGƯỜI TUYỆT VỌNG

CỨU NGƯỜI TUYỆT VỌNG

Bài số: 522
XEM BẢN NHẠC
Bìa của QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC VỀ

QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC VỀ

Bài số: 523
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THUẬN PHỤC Ý CHÚA

THUẬN PHỤC Ý CHÚA

Bài số: 524
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỚI CẢ TẤM LÒNG

VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 525
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY THEO TA

HÃY THEO TA

Bài số: 526
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG CHÚA TÂM HỒN

DÂNG CHÚA TÂM HỒN

Bài số: 527
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN

GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN

Bài số: 528
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG HIẾN CHO GIÊ-XU

DÂNG HIẾN CHO GIÊ-XU

Bài số: 529
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GÁNH LÚA VỀ

GÁNH LÚA VỀ

Bài số: 530
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN LÀM TÔI TỚ CHÚA

NGUYỆN LÀM TÔI TỚ CHÚA

Bài số: 531
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI CON NGUYỆN CẦU

LỜI CON NGUYỆN CẦU

Bài số: 532
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

Bài số: 533
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI!

CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI!

Bài số: 534
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TA CÙNG ĐI

TA CÙNG ĐI

Bài số: 535
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐỔI MỚI TÂM TÔI

ĐỔI MỚI TÂM TÔI

Bài số: 536
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG CHÚA TRỌN ĐỜI

DÂNG CHÚA TRỌN ĐỜI

Bài số: 537
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG CHÚA

DÂNG CHÚA

Bài số: 538
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚNG CON MUỐN HIỆP NHẤT

CHÚNG CON MUỐN HIỆP NHẤT

Bài số: 539
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHIÊM NHU TRONG CHÚA

KHIÊM NHU TRONG CHÚA

Bài số: 540
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH YÊU THƯƠNG

TÌNH YÊU THƯƠNG

Bài số: 541
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BỐN PHƯƠNG MỘT NHÀ

BỐN PHƯƠNG MỘT NHÀ

Bài số: 542
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TRONG TAY THÂN ÁI

TRONG TAY THÂN ÁI

Bài số: 543
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÊN NHAU SUM VẦY

BÊN NHAU SUM VẦY

Bài số: 544
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HIỆP MỘT

HIỆP MỘT

Bài số: 545
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NỐI KẾT

NỐI KẾT

Bài số: 546
XEM BẢN NHẠC
Bìa của QUÂY QUẦN BÊN CHÚA

QUÂY QUẦN BÊN CHÚA

Bài số: 547
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÙNG HỌP NHAU

CÙNG HỌP NHAU

Bài số: 548
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY LÀM KHI CÒN BAN NGÀY

HÃY LÀM KHI CÒN BAN NGÀY

Bài số: 549
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ƠN LẠ LÙNG

ƠN LẠ LÙNG

Bài số: 550
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÂN HOAN THAY CHÚA TÔI

HÂN HOAN THAY CHÚA TÔI

Bài số: 551
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI TẠ ƠN DÂNG CHÚA

LỜI TẠ ƠN DÂNG CHÚA

Bài số: 552
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẢM TẠ CHÚA

CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 553
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẢM TẠ CHÚA CHA

CẢM TẠ CHÚA CHA

Bài số: 554
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY ĐẾM CÁC ƠN CHÚA BAN

HÃY ĐẾM CÁC ƠN CHÚA BAN

Bài số: 555
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI TẠ ƠN

LỜI TẠ ƠN

Bài số: 556
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TRỌN ĐỜI CON DÂNG

TRỌN ĐỜI CON DÂNG

Bài số: 557
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TẠ ƠN CHÚA

TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 558
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN TẠ ƠN CHÚA

XIN TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 559
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ƠN GIÊ-XU CAO SÂU LẮM THAY!

ƠN GIÊ-XU CAO SÂU LẮM THAY!

Bài số: 560
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CÁM ƠN NGÀI

XIN CÁM ƠN NGÀI

Bài số: 561
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG LỜI CẢM TẠ

DÂNG LỜI CẢM TẠ

Bài số: 562
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TẠ ƠN CHÚA

TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 563
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

Bài số: 564
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÁM ƠN CHA

CÁM ƠN CHA

Bài số: 565
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MẶT GẶP MẶT

MẶT GẶP MẶT

Bài số: 566
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BƯỚC LÊN THIÊN ĐÀNG

BƯỚC LÊN THIÊN ĐÀNG

Bài số: 567
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MIỀN VINH HIỂN

MIỀN VINH HIỂN

Bài số: 568
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIỜ DANH SÁCH TUYÊN ĐỌC

GIỜ DANH SÁCH TUYÊN ĐỌC

Bài số: 569
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NIỀM VINH HẠNH

NIỀM VINH HẠNH

Bài số: 570
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI VĨNH PHÚC

NƠI VĨNH PHÚC

Bài số: 571
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHUNG NHÓM Ở THIÊN HÀ

CHUNG NHÓM Ở THIÊN HÀ

Bài số: 572
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỀ NHÀ CHA

VỀ NHÀ CHA

Bài số: 573
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BẤT DẠ THÀNH

BẤT DẠ THÀNH

Bài số: 574
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TẠI NHÀ CHÚA TA CÒN XA NHAU ĐÂU

TẠI NHÀ CHÚA TA CÒN XA NHAU ĐÂU

Bài số: 575
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẦU CHO CHA MẸ

CẦU CHO CHA MẸ

Bài số: 576
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHỚ ƠN CHA MẸ

NHỚ ƠN CHA MẸ

Bài số: 577
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MẸ

MẸ

Bài số: 578
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI NGUYỆN CẦU TRƯỚC CHÚA

LỜI NGUYỆN CẦU TRƯỚC CHÚA

Bài số: 579
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA

NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA

Bài số: 580
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐÍNH ƯỚC CHO TƯƠNG LAI

ĐÍNH ƯỚC CHO TƯƠNG LAI

Bài số: 581
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHÚC CA CẢM TẠ

KHÚC CA CẢM TẠ

Bài số: 582
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI

HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI

Bài số: 583
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÔN NHẬT

HÔN NHẬT

Bài số: 584
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÂU YÊU THƯƠNG DÀI LÂU

CÂU YÊU THƯƠNG DÀI LÂU

Bài số: 585
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VIÊN NGỌC ĐẸP RÒNG

VIÊN NGỌC ĐẸP RÒNG

Bài số: 586
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ÔI, CHA THÁNH KHIẾT

ÔI, CHA THÁNH KHIẾT

Bài số: 587
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀY VUI TRONG NĂM

NGÀY VUI TRONG NĂM

Bài số: 588
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚC MỪNG SINH NHẬT

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Bài số: 589
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐẦY NĂM

ĐẦY NĂM

Bài số: 590
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN CHÚA ĐOÁI XEM NHÀ NÀY

NGUYỆN CHÚA ĐOÁI XEM NHÀ NÀY

Bài số: 591
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THÁNH KINH MÙA HÈ PHƯỚC HẠNH

THÁNH KINH MÙA HÈ PHƯỚC HẠNH

Bài số: 592
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHIA TAY MÙA HÈ

CHIA TAY MÙA HÈ

Bài số: 593
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THÁNH KINH MÙA HÈ

THÁNH KINH MÙA HÈ

Bài số: 594
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÌNH MINH ĐÃ ĐẾN

BÌNH MINH ĐÃ ĐẾN

Bài số: 595
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÙN VỤT NĂM CŨ ĐÃ QUA

VÙN VỤT NĂM CŨ ĐÃ QUA

Bài số: 596
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀY GIỜ QUA

NGÀY GIỜ QUA

Bài số: 597
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TẾT TA

TẾT TA

Bài số: 598
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN

GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN

Bài số: 599
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI

XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI

Bài số: 600
XEM BẢN NHẠC