Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 18
Hợp âm: (E)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Ngài là Thiên Chúa, Đấng Chí Cao, vượt cao hơn cả muôn loài.

Ngài là Tạo Hoá, Đấng trổi cao, cao hơn mọi thần.

Ngài là Thiên Chúa, Đấng Chí Cao, vượt cao hơn cả muôn loài.

Ngài là Tạo Hoá, Đấng trổi cao, cao hơn mọi vua.

Tôn cao danh Chúa Cha!

Tôn cao danh Chúa Cha!

Con tôn cao danh Cha!

Hỡi Chúa. Tôn cao danh Chúa Cha!

Tôn cao danh Chúa Cha!

Con tôn cao danh Cha! Hỡi Chúa.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đấng Tạo Hóa   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021