Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 44
Hợp âm: (E)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

1. Hỡi các dân khá tụng ca Chúa.
Giê-hô-va nhân từ Ngài lớn sâu thay.
Lớn bấy, lớn bấy, cho mỗi chúng ta.
Lớn bấy, lớn bấy, cho mỗi chúng ta.

2. Hỡi các nước khá tụng ca Chúa.
Giê-hô-va chân thật còn đến đời đời.
Mãi mãi, mãi mãi, còn đến đời đời.
Mãi mãi, mãi mãi, còn đến đời đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Thờ phượng   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021