Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 24
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

Lòng con tôn kính Cha, Đấng đã tạo dựng trên vũ trụ.

Lòng con tôn kính Cha, Đấng đã tạo dựng nên chúng con.

Chúng con đồng tôn vinh Ngài lời ngợi khen hết lòng.

Chúng con đồng tôn vinh Ngài đã chuộc mua chúng con.

 

 

Copyright © 2012-2022