Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 49
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hãy hát một bài mới dâng lên Ngài.
Hãy hát ca tụng Chúa hỡi muôn loài.
Cất tiếng hát chúc tán dâng lên Ngài.
Hãy hát chúc tán Chúa hỡi muôn loài.
Ô! Chúa lớn thay! Ô! Cứu Chúa đáng chúc tôn.
Chúa lớn thay! Ô! Cứu Chúa đáng chúc tôn
.

Copyright © 2012-2022