Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 44
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Điệp khúc:
Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời. Ngợi tôn Chúa trên trời.
Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng. 
Vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian.
Jêsus cao quý chúng con xin dâng lên Ngài,
muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.

2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng.
Cùng muôn thiên sứ chúc tán Thiên Vương.
Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho muôn người.
Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.

3. Hỡi gió hỡi suối non cao trời rộng.
Cùng muôn muôn nước chúc tôn Jêsus.
Tung hô danh Thánh Chủ Tể oai nghi muôn đời.
Cho dư âm vang bay cao ngất trời.

Copyright © 2012-2022