Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 98
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hiển vinh.
Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hiển vinh.
Với tất cả tâm hồn con cất tiếng hát lên ngợi khen,
Đấng chủ tể muôn loài đến muôn đời.
Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.

Huy hoàng, oai quyền. Hiển vinh thay Vua của các Vua. 
Huy hoàng, oai quyền. Hiển vinh thay Vua của các Vua.
Với tất cả tâm hồn con cất tiếng hát lên ngợi khen,
Đấng chủ tể muôn loài đến muôn đời.
Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.

Copyright © 2012-2022