Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 22
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 

Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa.
Ngài thật xứng đáng chúc tán kính yêu tôn thờ.
Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa.
Hát chúc tôn cho danh Jêsus, chúc tôn danh Jêsus
chúc tôn cho thánh danh Chúa muôn đời.

Copyright © 2012-2022