Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 68
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Tôi sẽ đến trước ngai Vua và quỳ nơi chân Jêsus, tại trước mắt Chúa có tất cả vui mừng.
Vì thật không ai, quả thật không ai đáng đem so với Ngài.
Lòng tôi vui thay khi tôi tôn thờ Ngài nay
.

Copyright © 2012-2022