Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 60
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Vui mừng ca hát khen ngợi Ngài, rao truyền quyền năng Ngài khắp.
Danh Ngài tôn quý trên mọi loài nước Cha mau đến A-men.
Tôn vinh Giê-hô-va muôn đời khá hát.
Chung dâng lên Chúa muôn loài bài ca mới.
Ca khen ơn xót thương muôn loài khá hát.
Ha-lê-lu-gia kính khen Ngài
.

Copyright © 2012-2022