Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 33
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang Ha-lê-lu-gia.
Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia
.

Copyright © 2012-2022