Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 66
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật đáng tôn,
đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

2. Thánh thay, Ngài thật Thánh thay. 
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật Thánh thay.
Thánh thay, Ngài thật Thánh thay.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

3. Jêsus, Ngài là Jêsus.
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài là Jêsus.
Jêsus, Ngài là Jêsus.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

Copyright © 2012-2022