Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Viết lời: Nguyễn Đình Thôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 2/4
Bài số: 1
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Từ cõi lòng sâu thẳm

Con xin Thần Linh Chúa

Hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này

Nguyện Thần Ngài tuôn đổ

Làm mọi lòng tươi mới

Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu

Điệp Khúc:

Lạy Chúa, chúng con khẩn thiết xin Ngài đến

Ban nước sống tưới mát chúng con

Đưa hồn linh chúng con đến với Cha

Hỡi Chúa, xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất

Đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan

Đến với Chúa với tấm lòng biết ơn

 

Copyright © 2011-2021