Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Viết lời: Martin Nystrom
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 3
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1.Nhìn nai kia khát khao dòng nước nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng.
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

2. Lòng con trông mong nơi Ngài như thể nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm. 
Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.
Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa, và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ.
Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.

Copyright © 2012-2022