Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 94
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Xứng đáng, xứng đáng Chiên Con Trời. Xứng đáng, xứng đáng Chiên Con Trời.
Xứng đáng, xứng đáng Chiên Con Trời, xưa hi sinh. Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia!
Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia! Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Cha
.

Copyright © 2012-2022