Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 84
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hãy đến tôn thờ Jêsus chân Chúa muôn đời.
Cúi xuống tôn vinh ca ngợi Chúa Cha toàn năng.
Hỡi Chúa Jêsus giờ đây đến trong tâm này.
Hãy đến nơi đây muôn lòng chúng con trông Ngài.
Dâng câu hát Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Danh Chúa hiển vinh quyền năng.
Dâng lên Chúa khúc ca khen ngợi Ha-lê-lu-gia!
Xin Chúa đến mau giờ đây
.

Copyright © 2012-2022