Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 40
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa
Giê-hô-va Nis-si, Nis-si.
Chúa của mọi đắc thắng oai quyền
Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian.

Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói.
Nay ta luôn đắc thắng bệnh tật.
Nay ta luôn đắc thắng buồn chán
từ nay chiến thắng thuộc về ta.

A-men! A-men! A-men.
Cất tiếng hát khen danh Ngài,
trong danh Cha ta đắc thắng,
này chiến thắng thuộc về ta
.

Copyright © 2012-2022