Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 67
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Lạy Cha yêu thương, lòng con yêu kính Chúa.
Lời hát con dâng Chúa muôn đời cao vời.
Lạy Cha yêu thương lòng con vang tiếng hát.
Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài đẹp ý Cha
.

Copyright © 2012-2022