Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 2/2
Bài số: 15
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Lạy Cha khiến hiệp một bằng Thần Linh yêu thương của Ngài.
Xin dẫn dắt chúng con trong niềm tin thống nhất.
Để thế giới tin rằng Ngài đã sai Con đến đây.
Lạy Cha khiến chúng con nên một thôi
.

Copyright © 2012-2022