Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 2/2
Bài số: 76
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Nhưng trước hết con hãy tìm kiếm Chúa,
cùng với công nghĩa Cha.
Ngài sẽ chu cấp tất cả mọi điều cần thiết.
Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia
.

Copyright © 2012-2022