Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 90
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa ta, nào cùng nhau chúc tôn Ngài Đấng oai quyền.
Sẽ đến lúc thế giới xưng nhận Jêsus chân thần, khắp đất sẽ cúi xuống tôn thờ Cha.
Ai khiêm nhu hân hoan nghênh đón Chúa vô lòng, vui hưởng thiên đàng Ngài ban.

2. Mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa ta, nào cùng nhau đến tôn thờ Chúa Vua đời đời. 
Sẽ đến lúc thế giới xưng nhận Jêsus chân thần, khắp đất sẽ cúi xuống tôn thờ Cha.
Ai khiêm nhu hân hoan nghênh đón Chúa vô lòng, vui hưởng thiên đàng Ngài ban.

Copyright © 2012-2022