Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 56
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Thành kính dâng lên, ngàn tiếng suy tôn.
Chúa oai nghi năng quyền.
Lòng con trông mong, lòng con khát khao,
được gần Ngài, được tôn vinh Ngài.
Lạy Chúa yêu thương Ngài là nơi an nghỉ của con.
Lòng con suy tôn, lạy Chúa oai nghi, chẳng có ai ngoài Ngài
.

Copyright © 2012-2022