Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Bìa của CHÚA VINH HIỂN

CHÚA VINH HIỂN

Bài số: 101
Bìa của XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU

XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU

Bài số: 102
Bìa của NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 103
Bìa của TÔN VINH CHÚA

TÔN VINH CHÚA

Bài số: 104
Bìa của THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 105
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số: 106
Bìa của HÁT NHƯ ĐA-VÍT

HÁT NHƯ ĐA-VÍT

Bài số: 107
Bìa của CHÚA BAN BÌNH AN

CHÚA BAN BÌNH AN

Bài số: 108
Bìa của PHỤC HƯNG

PHỤC HƯNG

Bài số: 109
Bìa của ĐỨC THÁNH LINH

ĐỨC THÁNH LINH

Bài số: 110
Bìa của LỜI KHẨN NGUYỆN

LỜI KHẨN NGUYỆN

Bài số: 111
Bìa của TÂM HỒN TRONG TRẮNG

TÂM HỒN TRONG TRẮNG

Bài số: 112
Bìa của BÀI CA ĂN NĂN

BÀI CA ĂN NĂN

Bài số: 113
Bìa của XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN

XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN

Bài số: 114
Bìa của BÀI CA NGUYỆN CẦU

BÀI CA NGUYỆN CẦU

Bài số: 115
Bìa của CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG

CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG

Bài số: 116
Bìa của XIN THA THỨ

XIN THA THỨ

Bài số: 117
Bìa của DÂNG HIẾN

DÂNG HIẾN

Bài số: 118
Bìa của XIN TẨY SẠCH LÒNG CON

XIN TẨY SẠCH LÒNG CON

Bài số: 119
Bìa của XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG

XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG

Bài số: 120
Bìa của NĂNG QUYỀN TÌNH YÊU

NĂNG QUYỀN TÌNH YÊU

Bài số: 121
Bìa của DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU

DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU

Bài số: 122
Bìa của KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

Bài số: 123
Bìa của BÀI CA TÂM LINH

BÀI CA TÂM LINH

Bài số: 124
Bìa của GẦN CHÚA HƠN

GẦN CHÚA HƠN

Bài số: 125
Bìa của NGƯỜI TÔI YÊU MẾN

NGƯỜI TÔI YÊU MẾN

Bài số: 126
Bìa của TRUYỀN RAO DANH THÁNH

TRUYỀN RAO DANH THÁNH

Bài số: 127
Bìa của QUYẾT RAO TIN LÀNH

QUYẾT RAO TIN LÀNH

Bài số: 128
Bìa của BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

Bài số: 129
Bìa của BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

Bài số: 130
Bìa của TUỔI XUÂN DÂNG CHÚA

TUỔI XUÂN DÂNG CHÚA

Bài số: 131
Bìa của CA KHEN ƠN GIÊ-XU

CA KHEN ƠN GIÊ-XU

Bài số: 132
Bìa của CON YÊU NGÀI

CON YÊU NGÀI

Bài số: 133
Bìa của LÊN ĐƯỜNG

LÊN ĐƯỜNG

Bài số: 134
Bìa của SỐNG HẦU VIỆC

SỐNG HẦU VIỆC

Bài số: 135
Bìa của ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO?

ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO?

Bài số: 136
Bìa của GIÊ-XU CHỌN TÔI

GIÊ-XU CHỌN TÔI

Bài số: 137
Bìa của TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA

TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA

Bài số: 138
Bìa của BÀI HÁT SAI ĐI

BÀI HÁT SAI ĐI

Bài số: 139
Bìa của BỞI THẦN TA

BỞI THẦN TA

Bài số: 140
Bìa của CHA KÍNH YÊU

CHA KÍNH YÊU

Bài số: 141
Bìa của TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG

TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG

Bài số: 142
Bìa của LÊN ĐƯỜNG ĐI

LÊN ĐƯỜNG ĐI

Bài số: 143
Bìa của XIN CHÚA SAI TÔI

XIN CHÚA SAI TÔI

Bài số: 144
Bìa của DÂNG CHÚA ĐỜI CON

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Bài số: 145
Bìa của NGÀI BAN CHO THÊM ƠN

NGÀI BAN CHO THÊM ƠN

Bài số: 146
Bìa của ƠN CHÚA DẪY ĐẦY

ƠN CHÚA DẪY ĐẦY

Bài số: 147
Bìa của HÃY ĐI CHÚA ĐANG GỌI

HÃY ĐI CHÚA ĐANG GỌI

Bài số: 148
Bìa của MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Bài số: 149
Bìa của NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

Bài số: 150
Bìa của TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

Bài số: 151
Bìa của LỜI NGUYỆN

LỜI NGUYỆN

Bài số: 152
Bìa của XÂY DỰNG HẰNG NGÀY

XÂY DỰNG HẰNG NGÀY

Bài số: 153
Bìa của DÂNG CHÚA

DÂNG CHÚA

Bài số: 154
Bìa của ĐỜI CON

ĐỜI CON

Bài số: 155
Bìa của MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

Bài số: 156
Bìa của THEO CHÚA

THEO CHÚA

Bài số: 157
Bìa của XIN NGỰ TÂM CON

XIN NGỰ TÂM CON

Bài số: 158
Bìa của LỜI CHÚA

LỜI CHÚA

Bài số: 159
Bìa của LÒNG NGUYỆN THEO GIÊ-XU

LÒNG NGUYỆN THEO GIÊ-XU

Bài số: 160
Bìa của DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

Bài số: 161
Bìa của SẴN LÒNG HẦU VIỆC

SẴN LÒNG HẦU VIỆC

Bài số: 162
Bìa của NHƯ Ý CHA

NHƯ Ý CHA

Bài số: 163
Bìa của LỜI NGUYỆN CẦU

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 164
Bìa của QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC TRỞ VỀ

QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC TRỞ VỀ

Bài số: 165
Bìa của YÊU TA CHĂNG?

YÊU TA CHĂNG?

Bài số: 166
Bìa của XIN CHO ĐI ĐƯỜNG NGÀI

XIN CHO ĐI ĐƯỜNG NGÀI

Bài số: 167
Bìa của SẴN SÀNG

SẴN SÀNG

Bài số: 168
Bìa của GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠON

GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠON

Bài số: 169
Bìa của BÊN CHÚA NHÂN HIỀN

BÊN CHÚA NHÂN HIỀN

Bài số: 170
Bìa của CHÚA LUÔN MỞ LỐI

CHÚA LUÔN MỞ LỐI

Bài số: 171
Bìa của CHÚA SỐNG TRONG TÔI

CHÚA SỐNG TRONG TÔI

Bài số: 172
Bìa của ĐỒNG HÀNH

ĐỒNG HÀNH

Bài số: 173
Bìa của SUY TƯ BÊN CHÚA

SUY TƯ BÊN CHÚA

Bài số: 174
Bìa của BÊN TÔI LÀ CHÚA GIÊ-XU

BÊN TÔI LÀ CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 175
Bìa của BÌNH AN TRONG GIÊ-XU

BÌNH AN TRONG GIÊ-XU

Bài số: 176
Bìa của BƯỚI VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG

BƯỚI VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG

Bài số: 177
Bìa của TÌNH YÊU BỀN VỮNG

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 178
Bìa của CẢM TẠ CHÚA

CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 179
Bìa của CÙNG TIẾN BƯỚC

CÙNG TIẾN BƯỚC

Bài số: 180
Bìa của CHIM HOA VÀ NGƯỜI

CHIM HOA VÀ NGƯỜI

Bài số: 181
Bìa của CHÍNH GIÊ-XU

CHÍNH GIÊ-XU

Bài số: 182
Bìa của THỎA LÒNG

THỎA LÒNG

Bài số: 183
Bìa của VINH QUANG HA-LÊ-LU-GIA

VINH QUANG HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 184
Bìa của BÀI CA CẢM TẠ

BÀI CA CẢM TẠ

Bài số: 185
Bìa của MỘT NGÀY TƯƠI MỚI

MỘT NGÀY TƯƠI MỚI

Bài số: 186
Bìa của TÌNH ÁI CHÚA TÔI

TÌNH ÁI CHÚA TÔI

Bài số: 187
Bìa của LÀM CON VUA THÁNH

LÀM CON VUA THÁNH

Bài số: 188
Bìa của NGUỒN HY VỌNG CỦA CON

NGUỒN HY VỌNG CỦA CON

Bài số: 189
Bìa của ƠN LẠ LÙNG

ƠN LẠ LÙNG

Bài số: 190
Bìa của PHÚT SUY NIỆM

PHÚT SUY NIỆM

Bài số: 191
Bìa của ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA

ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA

Bài số: 192
Bìa của TRONG CHA

TRONG CHA

Bài số: 193
Bìa của HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC ƠN CHÚA BAN

HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC ƠN CHÚA BAN

Bài số: 194
Bìa của CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

Bài số: 195
Bìa của LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

Bài số: 196
Bìa của BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

Bài số: 197
Bìa của Ý NGHĨA CUỐC SỐNG

Ý NGHĨA CUỐC SỐNG

Bài số: 198
Bìa của NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

Bài số: 199
Bìa của VUI BÊN CHÚA

VUI BÊN CHÚA

Bài số: 200