Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 65
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca với bao nhiêu tâm tình thiết tha.
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quý.
Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương với tất cả chân tình mến thương.
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

2. Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh với yêu thương hy vọng, đức tin. 
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quý.
Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân. Cảm ơn danh cao vời đức ân.
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

Copyright © 2012-2022