Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 83
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Lòng con tôn kính Cha, Đấng đã tạo dựng trên vũ trụ.
Lòng con tôn kính Cha, Đấng đã tạo dựng nên chúng con.
Chúng con đồng tôn vinh Ngài lời ngợi khen hết lòng.
Chúng con đồng tôn vinh Ngài đã chuộc mua chúng con
.

Copyright © 2012-2022