Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 59
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Ôi rạng ngời! Thiên nhan vinh quang ngàn đời.
Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
Ôi rạng ngời! Thiên vương uy danh ngàn đời.
Tiếng ca dậy vang núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
Lời suy tôn từ miền trần gian vang rền ngôi báu trên trời.
Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jêsus là Vua Thánh.
Ôi rạng ngời! Vang danh Jêsus ngàn đời.
Các vua thờ tôn Đấng xưa đã chết hiển vinh phục sinh
.

Copyright © 2012-2022