Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 85
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Trọn đời con sẽ hát ngợi khen danh Ngài thôi. Trọn đời con mãi chúc tụng Chúa thôi.
Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con. Ngày đêm con thỏa vui bên Ngài hoài.

Ngài ban sức thiêng ban ơn phước cho đời con, hằng chu cấp nhu cầu của con.
Ngài là Cha kính yêu Đấng giải cứu linh hồn con. Ngài là nguồn sự sống cho tâm con.

 

2. Trọn đời con sẽ hát ngợi khen danh Ngài thôi. Trọn đời con mãi chúc tụng Chúa thôi.
Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con. Ngày đêm con thỏa vui bên Ngài hoài.

Ngài đem thái an xua buồn lo trong lòng con, dù nước mắt rơi lòng vẫn vui.
Ngài là vầng đá thiêng trong giông tố con dựa nương.
Gần Ngài con vững bước trên mọi đường.

Copyright © 2012-2022