Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 42
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Jêsus là danh quý trọng nay!
Jêsus nghìn thu không đổi thay!
Jêsus Thiết Hữu công bình bấy!
Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây
.

Copyright © 2012-2022