Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 7
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này.
Chạm lòng con, để con không xa Ngài.
Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này.
Chạm lòng con, để con say mê Ngài.

Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng.
Vực con vươn lên, khỏi nghi ngờ và sầu não.
Thì con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa.
Xin Thần Linh đến chạm và tâm con Chúa ôi!

Copyright © 2012-2022