Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 23
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Jêsus ơi, con hát vì Ngài.
Jêsus ơi, con hát cho Ngài.
Jêsus ơi, con hát trong Ngài.
Vì Ngài yêu con biết bao.

Jêsus, con hát vì Ngài. 
Jêsus ơi, con hát cho Ngài.
Jêsus ơi, con hát trong Ngài.
Vì Ngài yêu con biết bao.
Bây giờ cho đến suốt đời.

Copyright © 2012-2022