Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 62
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Jêsus con suy tôn Ngài, ngự vào lòng con phút này.
Hiện hữu giữa chính nơi con tôn thờ.
Hỡi Chúa lắng nghe bao lời ngợi khen.
Bên ngôi Jêsus lòng con tôn thờ Ngài.
Bên ngôi Jêsus con chúc tôn danh Ngài.
Vua Jêsus ơi xin đến cai trị lòng,
ở luôn với tâm hồn chúng con nơi đây
.

Copyright © 2012-2022