Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 98
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

 

Giê-xu là Vua năng quyền,

Đấng vinh hiển thay Chúa

cai trị trên muôn loài.

Chúa, Vua đời đời.

 

1. Giê-xu là Đức Chúa Trời,

Đấng mua chuộc tôi.

Đấng ban lời an bình.

Chúa của mọi loài.

Nguyện ngợi khen thánh danh.

Nguyện ngợi khen thánh danh.

 

2. Giê-xu, Hoàng Vương an bình.

Em-ma-nu-ên Chúa Cha còn mãi muôn đời.

Chúa của mọi loài.

Nguyện ngợi khen thánh danh.

Nguyện ngợi khen thánh danh.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022