Giải thích từ ngữ

Ngợi khen Đấng Christ

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66

DANH CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 72

Danh Chúa Jêsus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116

Danh Jêsus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bài số: 101

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 93

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bài số: 103

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số: 78

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86

Jêsus Đẹp Thay

Bài số: 13

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10

NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số: 62

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số: 27

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bài số: 109

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Bài số: 104

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số: 64

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 54

TÔN CAO NGÀI

Bài số: 110

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Viết bởi Carl G. Glaser
Bài số: 17

TÔN VINH GIÊ-XU

Bài số: 198

TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 82

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 89

Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Viết bởi W. A. Mozart
Bài số: 9

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 69

VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số: 94

VUA BÌNH AN

Bài số: 88

VUA MUÔN VUA

Bài số: 65

VUA SẼ ĐẾN

Bài số: 200

VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

Bài số: 71

Đẹp Thay Trán Chúa

Viết bởi Thomas Hastings
Bài số: 12

Copyright © 2012-2022