Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 103
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

 

Giê xu nguyện mến yêu Ngài, con xin quỳ xuống trước ngai.

Chúc tụng và tôn thờ dâng lên Vua.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022