Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 77
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

 

Giê-xu, con tôn thờ Ngài.

Giê-xu, con tôn thờ Ngài.

Giê-xu, Đấng tối cao hiển vinh.

Ngợi ca công việc Ngài đã làm.

Chúa, Đấng thánh khiết công bình.

Giê-xu, Chúa trên hết muôn loài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022