Giải thích từ ngữ

Hợp ca

ÁNH LỬA HỒNG GIÁNG SINH

Bài số: 166

BÀI CA MÁNG CỎ

Bài số: 133

BÊN KIA HOÀNG HÔN

Bài số: 199

BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

Bài số: 162

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7

CA KHEN CHA

Bài số: 13

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3

CHRIST PHỤC SINH

Bài số: 182

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2

Danh Chúa Jêsus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116

Danh Jêsus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 2

GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

Bài số: 202

Giê-xu Đau Thương Và Đắc Thắng

Bài số: 1

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77

GIÓ THÁNH LINH

Bài số: 214

GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ

Bài số: 178

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68

HÔ-SA-NA

Bài số: 14

HÔ-SA-NA

Bài số: 135

Jesus Đắc Thắng

Bài số: 3

Jêsus Đẹp Thay

Bài số: 13

KHI CHÚA VÔ LÒNG

Bài số: 213

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bài số: 211

KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

Bài số: 208

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159

KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

Bài số: 210

KHÚC KIM CẦM

Bài số: 195

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 131

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 215

MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Bài số: 147

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số: 70

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98

NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

Bài số: 176

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141

Nơi Chân Thập Tự Giá

Bài số: 6

Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Bài số: 157

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bài số: 113

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Bài số: 137

QUÀ TÌNH YÊU

Bài số: 146

QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 165

RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

Bài số: 197

TA HY SINH VÌ CON HẾT

Bài số: 169

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số: 27

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6

THẬP TỰ XƯA

Bài số: 181

Thập Tự Xưa

Bài số: 7

THẦY TẾ LỄ TA

Bài số: 194

THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

Bài số: 134

THIÊN CA VÔ ĐỐI

Bài số: 191

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144

TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Bài số: 171

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 118

Copyright © 2012-2022