Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 2
Hợp âm: A
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano
2-Alto
3-Terno
4-Bass
Concert
Melody

Lời Bài Hát

Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca,
với bao nhiêu tâm tình thiết tha.
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí.
Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương,
với tất cả tâm tình mến thương.
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh,
với yêu thương, hy vọng, đức tin.
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí.
Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân, cám ơn danh cao vời đức ân.
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022