Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 182
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHRIST PHỤC SINH

 

1. Chôn sâu dưới mả u minh, Giê-xu Cứu Chúa tôi!
Chờ đợi đến phút quang vinh, Chúa Giê-xu tôi!

Điệp khúc:
Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh.
Phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình.
Ngài phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần,
và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh!
Ngài lại sống! Chúa lại sống! Ha lê lu gia! Christ phục sinh.

2. Niêm phong mả Chúa dư công, Giê-xu Cứu Chúa tôi!
Thật, canh mả Chúa hư không, Chúa Giê-xu tôi!

3. Âm ti giữ Chúa vô năng, Giê-xu Cứu Chúa tôi!
Ngài đã bẻ khoá tung then, Chúa Giê-xu tôi!

 

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Phục sinh  

Copyright © 2012-2022