Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 14
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

HÔ-SA-NA

Hô-sa-na! Hô-sa-na!

Hô-sa-na ! Ca ngợi Vua hiển vinh.

Hô-sa-na! Hô-sa-na!

Hô-sa-na ! Ca ngợi Vua hiển vinh.

Với tất cả tâm hồn con cất tiếng hát lên ngợi khen,

Đấng chủ tể muôn loài đến muôn đời.

Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.

Huy hoàng, oai quyền.

Hiển vinh thay Vua của các Vua.

Huy hoàng, oai quyền.

Hiển vinh thay Vua của các Vua.

Với tất cả tâm hồn con cất tiếng hát lên ngợi khen,

Đấng chủ tể muôn loài đến muôn đời.

Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022